POLITIKA PRIVATNOSTI

Informacije o obradi osobnih podataka  / Politika privatnosti

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Tvrtka M.C.I. BROKER d.o.o., OIB 75877349513, sa sjedištem u Splitu, Put sjeverne luke 1., ovlašteni je posrednik za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju. M.C.I. BROKER d.o.o. pridaje osobitu pozornost stvaranju povjerenja i visokoj razini zaštiti prava s obzirom na obradu osobnih podataka, a u skladu s općom uredbom o zaštiti podataka. Pripremili smo ovaj dokument s ciljem da Vas upoznamo s postupkom prikupljanja, obrade i zaštite Vaših osobnih podataka. M.C.I. BROKER d.o.o., kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje nam dostavljate kada koristite naše usluge i web stranicu, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga. Ova politika transparentno i na jednom mjestu, pruža jasne i razumljive informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka.

2. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Osobne / identifikacijske podatke – osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (ime i prezime, OIB, e-mail adresa, adresa stanovanja, dob, spol, podatak o državljanstvu, brojevi telefona / mobitela, podatke o zaposlenju te ostale podatke koju su potrebni u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju i / ili rješavanju odštetnog zahtjeva).
Financijske podatke – broj bankovnog računa, naziv kreditne institucije, broj kredita i naziv kreditne institucije u slučaju vinkulacije
Ostale, specifične podatke potrebne za sklapanje pojedinih vrsta osiguranja i/ ili obrade odštetnih zahtjeva odnosno ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju – podaci o nekretninama i pokretninama (vrijednosti, godina izgradnje/nabave, vlasništvo), podaci o poslovanju (vrsta djelatnosti, ostvareni prihod, neto platni fond, broj zaposlenika, dob i spol djelatnika kod ugovaranja polica dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja,  podaci o prethodnim odštetnim zahtjevima).
Osobne podatke prikupljamo direktno od Vas, ali i iz javno dostupnih izvora, od osiguravajućih društva koja su naši ugovorni partneri, državnih tijela i / ili financijskih ustanova.

3. SVRHA OBRADE PODATAKA / ZAŠTO PRIKUPLJAMO PODATKE
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje,  uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim.
U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu.
Osobne podatke obrađujemo u cilju obavljanja djelatnosti pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje, a sukladno Zakonu o osiguranju.
Podatke također možemo prikupljati i obrađivati u svrhu otkrivanja i sprječavanja prijevarnog postupanja ili sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Za određene obrade osobnih podataka poput korištenja Vaših podataka u marketinške svrhe zatražit ćemo Vašu izričitu privolu i unaprijed Vas obavijestiti o razlozima takve obrade. Vašu privolu ćemo zatražiti i za potrebe marketinga kada prestanete biti naš klijent, kako bi Vas obavijestili o ponudama, proizvodima i uslugama. Danu privolu možete u svakom trenutku povući, a mi ćemo tada prestati s ovom vrstom obrade. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja.
Vaše osobne podatke obrađujemo kako bi ispunili naše obveze propisane Zakonom o osiguranju ili svoje ugovorne obveze. Ukoliko nam, u pojedinim slučajevima uskratite davanje traženih podataka nećemo moći ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.

4. KAKO KORISTIMO PODATKE / KOME IH OTKRIVAMO

Vaše podatke možemo otkriti trećim osobama kada je to nužno radi pružanja naših usluga i to poslovnim partnerima, osiguravajući i reosiguravajućim društvima s kojima imamo sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, drugim društvima za brokerske poslove u  osiguranju i reosiguranju s kojima također imamo sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, a sve sa svrhom ishođenja odgovarajućeg ugovora o osiguranju, kao i drugim osobama, radi rješavanja odštetnih zahtjeva (zdravstvene ustanove, procjenitelji, vještaci, pravni zastupnici). Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i naši partneri koji upravljaju čuvanjem podataka, IT stručnjaci za sigurnost te vanjski knjigovodstveni i računovodstveni servisi. Osobne podatke možemo dostavljati nadležnim državnim tijelima, udruženjima i organizacijama kao što su Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatski ured za osiguranje te drugim državnim tijelima u svrhe dubinske analize i izvješćivanja te radi sprječavanja porezne prijevare i porezne utaje, kao i radi ispunjenja drugih zakonskih obveza i/ili naših zakonitih interesa.
Ograničeni broj  naših djelatnika ima pristup Vašim podacima i to prema danim uputama Društva i u skladu s mjerama propisanim za njihovu zaštitu te u mjeri potrebnoj za izvršenje njihovih radnih zadataka.

5. POHRANA PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom.

6. RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA
Vaše osobne podatke koje ste nam dali u svrhu pružanja usluge distribucije osiguranja čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega se određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju sklopljenog našom distribucijom, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme. Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe što dovodi do produljenja rokova čuvanja podataka.

7. PRAVA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE
· Pravo na pristup – možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci.
· Pravo na ispravak – možete zatražiti ispravak osobnih podataka koji su netočni ili nadopunu osobnih podataka koji su nepotpuni.
· Pravo na brisanje – možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
a. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
b. povučete privolu na kojoj se temelji obrada i ako nema druge pravne osnove za obradu;
c. uložite prigovor obradi za izravan marketing;
d. osobni podaci su nezakonito obrađeni;
e. osobni podaci moraju biti izbrisani radi usklađenosti s pravnom obvezom temeljem prava Europske unije ili temeljem prava i propisa Republike Hrvatske.
· Pravo na ograničavanje – možete zatražiti da M.C.I. BROKER d.o.o. ograniči način na koji obrađuje Vaše osobne podatke ako je ispunjeno jedno od sljedećeg;
a. osporavate točnost Vaših osobnih podataka, tijekom razdoblja koje omogućava MCI BROKER d.o.o. da provjeri točnost Vaših osobnih podataka;
b. obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijevate ograničavanje njihove upotrebe;
c. M.C.I. BROKER d.o.o.,više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali su Vama potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva – u slučaju da ste tražili ograničavanje obrade MCI BROKER d.o.o. će Vas izvijestiti prije nego ograničenje bude ukinuto.
· Pravo na prenosivost – možete zatražiti da M.C.I. BROKER d.o.o. prenese osobne podatke koje ste nam pružili drugom voditelju obrade i/ili zatražiti primitak Vaših osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.
· Pravo na povlačenje privole – u svakom trenutku možete povući Vašu privolu za obradu Vaših osobnih podataka za koju ste dali privolu.
· Pravo na prigovor – možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane M.C.I. BROKER d.o.o., u skladu s propisima Republike Hrvatske, dajući obavijest službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Pravo podnošenja pritužbi nadzornom tijelu
Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb

KONTAKT PODACI:
M.C.I. BROKER D.O.O.
PUT SJEVERNE LUKE 1, SPLIT
e-mail: mcibroker@mci.hr