Opće informacije koje pruža posrednik u osiguranju

Sukladno  Zakonu o osiguranju (NN 30/15, 112/18)  dostavljamo  podatke o ovlaštenim brokerima u osiguranju i reosiguranju:

1. Ime i prezime te adresa ovlaštenih brokera u osiguranju i reosiguranju:

Ante Barišić, iz Zagreba, upisan u registar pod registarskim brojem PO 309, datum stjecanja ovlaštenja 22.04.2013.

Mirela Vladanović, iz Splita, upisan u registar pod registarskim brojem ZO 20083, datum stjecanja ovlaštenja 30.09.2019.

2. Društvo za brokerske poslove u osiguranju:

M.C.I. BROKER d.o.o. 21 000 Split

Put sjeverne luke 11

Tel: +385 (21) 681 701

e-mail: mcibroker@mci.hr

web: www.mcibroker.hr

OIB:  75877349513, MBS: 060362062

3. Registar u kojem je društvo prijavljeno i način njegove provjere:

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB  75877349513, MBS 060362062. Nadležno tijelo za nadzor poslovanja je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga koja je posredniku izdala dozvolu za obavljanje djelatnosti dana 10.03.2017. godine,  Klasa UP/I-974-03/17-01/30, URBROJ:326-01-660-663-17-3.

Podaci dostupni za provjeru u sudskom registru (www.sudreg.pravosudje.hr) i u registru koji se vodi pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ul. Franje Račkog 6, Zagreb (www.hanfa.hr).

4. Nazivi društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje s kojima društvo ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji:

Društvo M.C.I. BROKER d.o.o. ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji sa sljedećim društvima za osiguranje:

ADRIATIC OSIGURANJE d.d., AGRAM LIFE d.d., ALLIANZ ZAGREB d.d., CROATIA OSIGURANJE d.d., EUROHERC OSIGURANJE d.d., GENERALI OSIGURANJE d.d., GROUPAMA OSIGURANJE d.d., HOK OSIGURANJE d.d., SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOC., TRIGLAV OSIGURANJE d.d., UNIQA OSIGURANJE d.d., WIENER OSIGURANJE Vienna Insurance Group d.d.

5. Podatak o izvansudskom postupku rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno ugovaratelja reosiguranja, odnosno potrošača i društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, odnosno ponuditelja usluga osiguranja, odnosno ponuditelja usluga reosiguranja, odnosno o internom postupku rješavanja pritužbi osiguranika

Postupak rješavanja pritužbi u vezi s ugovorima, adresa za primanje pritužbi i nadležno tijelo:

Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz sklopljenih ugovora s društvom za brokerske poslove prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o posredovanju, riješiti sporazumno u mirnom postupku. Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik može podnijeti pritužbu na pružanje usluga odnosno izvršenja obveza društva za brokerske poslove, odnosno osobe koje za društvo za brokerske poslove obavlja poslove posredovanja, postupanja društva za brokerske poslove u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju ili reosiguranju, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Pritužba se podnosi:

a) Usmeno na zapisnik : – u uredu društva M.C.I. BROKER d.o.o. 21 000 Split, Put sjeverne luke 11 i/ili 10 000 Zagreb, Zadarska 80; Pisanim podneskom : – na adresu sjedišta društva M.C.I. BROKER d.o.o. – emailom na adresu mcibroker@mci.hr

Pritužba treba sadržavati:

a) Ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba, b) Razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe, c) Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnose, kao i prijedloge za izvođenje dokaza, d) Datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa, e) Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe M.C.I. BROKER d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 15 dana od primitka pritužbe.  Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.  Na zahtjev podnositelja pritužbe M.C.I. BROKER d.o.o. će obavijestiti podnositelja pritužbe o zaprimljenoj pritužbi i tijeku postupka.  Svi sporovi koji proizlaze iz poslova osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj ( Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora i dr.). U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

6. Podaci o povezanosti s društvom za osiguranje

M.C.I. BROKER d.o.o. kao niti osobe ovlaštene za zastupanje društva nemaju udjel, izravni ili  neizravni, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u društvu za osiguranje za koje obavlja poslove distribucije. Društvo za osiguranje odnosno matično društvo određenog društva za osiguranje za koje posrednik obavlja poslove distribucije nema udjel, posredno ili neposredno, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u društvu M.C.I. BROKER d.o.o.

7. Podaci o pružanju savjeta i postupanju

Posrednik ne daje savjete.

Posrednik nije pod ugovornom obvezom obavljanja distribucije osiguranja isključivo za jedno ili više društva za osiguranje.

Posrednik postupa po nalogu stranke.

8. Podaci o naknadi

Za obavljanje poslova distribucije osiguranja posrednik prima naknadu na osnovi provizije (naknada je uključena u premiju  osiguranja).

M.C.I. BROKER d.o.o. obvezuje se obavljati poslove propisane Zakonom o osiguranju tako da štiti interese ugovaratelja osiguranja, odnosno ugovaratelja reosiguranja, odnosno osiguranika.